fbpx

General conditions

Algemene voorwaarden
dienstverlening

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Noordam Management & Consultancy: Noordam Management B.V, hierna te noemen Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten.
 4. Overeenkomst: de vastlegging voor de uitvoering van een opdracht.

 

Artikel 2 Algemeen 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere Offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig tot 8 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 8 dagen na dagtekening worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien een opdrachtbevestiging dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Opdrachtnemer wordt verstuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Opdrachtnemer, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van het honorarium aan Opdrachtnemer de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De uitvoering van een management of consultancy opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting, nader te omschrijven in de overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtgever staat garant voor de deugdelijkheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 Contractduur, uitvoeringstermijn 

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium en vergoedingen 

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium overeen.
 2. Tenzij anders afgesproken wordt voor werkzaamheden buiten het kantoor van Opdrachtnemer kilometervergoeding in rekening gebracht. De kilometervergoeding wordt nader overeengekomen.
 3. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 4. Het honorarium, de kilometervergoeding en eventuele andere vergoedingen zijn exclusief BTW en worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 8 Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer verschuldigd de kosten met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreken is maandelijks een rente, met een percentage ter hoogte van de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaats gevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 10 Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding 

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. De maximale aansprakelijkheid als gevolg van directe schade door Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of transacties.
 2. Opdrachtnemer is jegens haar Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voorzoverde schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar medewerkers.

 

Artikel 13 Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 14 Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

 1. Op alle door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ieder geschil tussen partijen terzakevan de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter in Amsterdam, Nederland.

Legal

TOP
Open chat